MAANDAMINE JA POTENTSIAALIÜHTLUSTUS

TEABERAAMAT 3.

Autor: Endel Risthein

Kaitsemaandamine ja potentsiaaliühtlustus kuuluvad tähtsaimate elektriohutust tagavate võtete hulka. Peale selle on elektriseadmete, -paigaldiste ja ,- võrkude mingi ühe punkti maandamine tihti vajalik ka selleks, et vähendada nimetatud seadmete ja süsteemide muude osade (nt. faasijuhtide) pinget maa suhtes ja tagada ettenähtud soodsad talitlusolud (talitlusmaandus). Põhinõuded maandamisele ja potentsiaaliühtlustusele on esitatud elektriohutuse põhistandardis EVS-EN61140 (Kaitse elektrilöögi eest/ Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele) ja on leidnud käsitlemist EETELi teaberaamatus nr. 2 (Kaitseviisid elektriohutuse tagamisel). Käesolevas trükises vaadeldakse nende kahe võtte kasutamviise, tehnilisi põhilahendusi, maandus- ja potentsiaaliühtlustuspaigaldiste projekteerimist ja ehitust vastavalt ehitiste madalpingepaigaldisi käsitlevas standardisarjas EVS-IEC 60364 ja kõrgepingepaigaldisi käsitlevas standardis EVS-HD 637 sätestatud nõuetele.