EETEL-Ekspert OÜ väljaanded on ajakiri Elektriala, teaberaamatute sari ja muu erialane kirjandus.

Ajakiri ELEKTRIALA

Ajakiri ELEKTRIALA

on elektri- ja energeetikaajakiri, mis ilmub alates 1. jaanuarist 1999. Praegune ilmumissagedus on 8 numbrit aastas. Ajakiri avaldab elektriseadmeid, elektri- ja energiapaigaldisi ning nende käitu hõlmavat aktuaalset teavet, tutvustab uusi normdokumente ja tehnikauudiseid, avaldab reklaami. Ette on nähtud ka inseneriorganisatsioonide, tähtpäevade, nõuannete, küsimuste ja vastuste ning arvamusavalduste rubriigid. Ajakiri on abiks kõigile neile, kes projekteerivad, ehitavad, haldavad ja kasutavad elektripaigaldisi. Ajakiri annab regulaarset infot ka EETEL-EKSPERT OÜ elektrialase koolitustegevuse ja profiõppe kohta ning tutvustab uut erialakirjandust.

TEABERAAMATUD

ELEKTRIPAIGALDISE EHITAMINE

Teaberaamat 5

Käesolev raamat on viies EETELi välja antavate elektriala teaberaamatute sarjast ja on mõeldud elektriala inimestele tutvustamaks elektripaigaldus tööde organiseerimist ja juhtimist – asjaolusid, mida tuleks elektritööde teostamise käigus arvestada ja millele tähelepanu pöörata. Raamat annab põgusa ülevaate elektritööde erinevatest etappidest, alates projektdokumentatsiooni kättesaamisest kuni valmisehitatud elektripaigaldise kontrollimiseni ja vastuvõtmiseni. Raamatu põhirõhk on erinevate elektritööde kirjeldamisel. Elektriseadmeid ja elektripaigaldisi projekteerides, valmistades, ehitades ning monteerides tuleb arvestada standardeid, norme, eeskirju ja seadusi, mis reguleerivad elektriseadmete tootmist ja turustamist, elektripaigaldiste ehitamist hoonetele, rajatistele ja muudele kõikvõimalikele objektidele. Samuti on reguleeritud elektriseadmete ja elektripaigaldiste kasutuselevõtmine ning ka nende hooldamine ja kontroll kogu ekspluatatsiooniaja vältel. Käesolevas trükises käsitletakse elektripaigaldustööde organiseerimist ja juhtimist, et oleks kindlustatud eespooltoodud nõuete täitmine. Kasulikku teavet peaks siit leidma nii elektriala spetsialist, kes pole varem praktiliste elektritöödega kokku puutunud, kui ka näiteks tugevvooluerialade õppur.

Teaberaamat 6

Mobiilside on muutunud universaalseks kommunikatsioonikanaliks, mis võimaldab ka energiasüsteemides traadita kaugseiret ja -juhtimist. Teaberaamat nr 6 püüab täita senist lünka ja avab sarja uue rubriigi – Kommunikatsioon. Tänapäevaste mobiilide tegelikud võimalused jäävad ammendava ülevaate puudumisel enamasti kasutamata. Tehnilise eriharidusega spetsialistidel ei ole liigne tunda ka mobiilside põhialuseid. Kuid see mobiilsidetehnikat ja mobiile käsitlev teaberaamateraamat ei ole mõeldud siiski mitte ainult spetsialistidele, vaid ka laiale lugejate ringile, kes soovivad valida uut mobiiltelefoni, võrguoperaatorit ja teenusepaketti või kasutada mobiili näiteks hoopis koduste valveseadmete kaugjuhtimiseks ja nendest saabuva info vastuvõtmiseks. Ka on see raamat kasutatav abimaterjalina elektroonika ja IT ning nendega külgnevate erialade õppuritele. Raamatu esimene osa kirjeldab mobiilide lisaomadusi ja püüab anda võimalikult ammendavat ülevaadet sellest, mida tänapäevased mobiilid üldse võimaldavad. Raamatu teine osa eeldab lugejalt mõningaid tehnilisi eelteadmisi ja sisaldab niisuguseid valdkondi nagu GSM-süsteem, arvutiga ühendamine, kiire andmeside ja mobiilne Internet, mobiilide kolmas põlvkond, mobiili ja pihuarvuti sümbioos, mobiilside tehnilised rakendused. Raamatu lõppu on lisatud valdkonna olulisemate mõistete sõnastik ja aineloend.

Teaberaamat 7

Kõik nüüdisaja elektripaigaldised sisaldavad mikroelektroonikal põhinevaid seadmeid (arvuteid, monitore, audiovisuaalseadmeid jne) ning seadmeid, mille koosseisus on mikroelektroonikaahelaid (automaatjuhtimis-, mõõte-, signalisatsiooni- jms ahelaid). Sellised seadmed on äärmiselt tundlikud elektrivõrkudes ja juhistikes aeg-ajalt tekkivatele liigpingetele, kusjuures nende riknemine või hävimine liigpingete toimel võib kaasa tuua väga suuri majanduslikke kahjusid. Seetõttu on peaaegu kõigi elektriahelate kaitse liigpingete eest muutunud vältimatuks. Käesolevas teaberaamatus vaadeldakse madalpingejuhistikesse paigaldatavate liigpingekaitsevahendite valikut ja paigaldamispõhimõtteid. Raamat põhineb rahvusvahelise elektrotehnikakontserni ABB 2006 koostatud tehnilisel käsiraamatul Overvoltage Protection – Limitor Range – Technical Handbook, kuid teksti on kohendatud, arvestades Eesti olusid, ja oluliselt süstematiseeritud. Eesti keeles on valdkonna kohta seni ilmunud küll Endel Ristheina Madalpingepaigaldiste liigpingekaitse, mis põhineb aastal 2002 kehtinud standarditel. Praegu kehtivad standardid on veel kahjuks tervikuna eesti keelde tõlkimata. Ka seda lünka on nüüd täitmas käesolev teaberaamat, milles kehtivad standardid on lühidalt kokku võetud. Raamat on skeemide ja muude selgitavate joonistega rohkelt illustreeritud. Käesolev raamat on eriti vajalik elektripaigaldiste projekteerijatele, kuid ka paigaldusettevõtetele, paigaldiste kasutajatele ja kõigile elektriala töötajatele, kes liigpingekaitse probleemidega kokku puutuvad. Raamat sobib kasutamiseks kõigi astmete õppeasutuste elektrotehnika erialade sellekohastes õppeainetes.

Teaberaamat 9

Jüri Loorens. Katse- ja mõõtetoimingud ning teimid
Elektriseadmete ja elektripaigaldiste kontroll mitteaistingulistel meetoditel kuulub katsetamise üldmõistete alla ning on elektriohutust tagavate toimingute lahutamatu osa. Samas on need toimingud tihtipeale seadustega reguleeritud nii mahu poolest kui ka kvaliteeti kindlustatavate nõuete osas. Arvestades üldohutust ja erialast ohutust reguleerivate Euroopa Liidu direktiivide nõudeid ning toodete (siia alla kuuluvad nii seadmed, paigaldised, süsteemid kui ka erialased teenused) nendele nõuetele vastavuse tõendamise ja hindamise erisust ja tõenduse erinevaid vorme, siis on käesolevas teaberaamatus põgusalt analüüsitud ka vastavushindamise protseduure ning nende tulemuste esitamise näiteid, sealhulgas arvestades ka mõõtmise rakenduslikke aspekte. Antud kirjutis ei vaatle sügavuti kohustuslikku inspekteerimist ja sertifitseerimist kui erapooletu osapoole vastavuse tõendamise vormi. Et seda katsetuste mahukat osa natukegi tükeldada, siis on see teaberaamatus eristatud üldtunnustatud või standarditud katsetena, metroloogiliselt kindlustatud mõõtmistena ja erialaste teimidena.

Teaberaamat 8

Настоящая инструкция является правилами безопасности при эксплуатации любых электроустановок всех предприятий, включающая проведение переключений, ремонта, контроля и обслуживания. Инструкция регулирует отношения заказчика и подрядных организаций при проведении электро- и неэлектроработ в электроустановках и вблизи них. Инструкция составлена исходя из требований европейских норм безопасности, а также «Закона об электробезопасности», «Закона о трудовой гигиене и безопасности труда» и их прикладных постановлений. Для использования инструкции необходимо требования инструкции ввести в действие приказом по предприятию.

Teaberaamat 10

Endel Risthein. Madalpingepaigaldiste juhistikusüsteemid
Madalpinge-elektripaigaldiste juhistike ühtse liigituse, juhistikusüsteemide ja juhtide ühtse tähistusviisi ning juhistikele esitatavad põhinõuded kehtestas Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon (International Electrotechnical Commission, IEC) aastal 1978 ülemaailmse standardina IEC 364-3:1978. Eestis kehtestati selle standardi teise trüki sätted 9. märtsil 1995 madalpinge- elektripaigaldiste ehituseeskirjana EEI 3-3:1994 [1] ja aastal 2005 ilmus standardi uue nummerdusega väljaande IEC 60364-1:2001 alusel Eesti standard EVS-IEC 60364-1:2003 [2]. Aastal 2008 kehtestus Euroopa Liidus, sealhulgas Eestis tunduvalt täiendatud ja viimistletud harmoneerimisdokument HD 60364-1 [3, 4], mille sätteid on püütud üksikasjaliselt käsitleda ka käesolevas teaberaamatus. Selles trükises vaadeldakse lähemalt ka juhistikusüsteemide tekkelugu, omapärasusi, kasutusalasid ja valikupõhimõtteid

Teaberaamat 11

Jüri Loorens. Elektripaigaldiste elektromagnetiline keskkond ja seadmete ühilduvus
Elektriseadmete valik ja nende parameetrite sobitamine elektripaigaldise tegelikke välismõjusid ja töökindlusnõudeid arvestades on üks raskemaid ülesandeid nii projekteerijale kui ka käidukorraldajale. Välismõjude hindamine ja elektriseadmete eneste sobitus olemasoleva toitesüsteemiga nõuab teatavat vilumust ja peale selle teadmisi kasutatavate elektriseadmete tööpõhimõtte põhialustest. Lisaks on kontrollitoimingute standardi nõue elektripaigaldise kohtkindlate seadmete valiku ja nende õige ülespaneku kontrolliks ülevaatuse teel tugev komistuskivi kasutuselevõtu kontrolli teostavatele inspekteerimisasutustele. Selles teaberaamatus vaadeldakse ainult Elektriohutusseaduses (EOS) Elektromagnetilise Ühilduvuse Direktiiviga (EMÜ) [1] seondatud problemaatikat, laskumata teiste välismõjude valdkonda, mida iseloomustavad kaitseaste ja saasteklass ning vastupidavus temperatuurimuutustele, mehaanilistele mõjutustele ja väärale inimtegevusele. Alljärgnev ülevaade katsub lugejale selgitada elektromagnetiliste mõjurite olemust ning nende poolt tekitatud häirumiskriteeriume ning ettenähtud keskkondadele omaseid lubatud taluvuse ja häiringute genereerimise (emissiooni) piirnorme.

Teaberaamat 12

Endel Risthein. Elektriohutus madalpingepaigaldistes NB! UUS
Elektriohutuse tagamine on tähtsaim juhtmõte nii elektriseadmete valmistamisel ja kasutamisel kui ka elektripaigaldiste projekteerimisel, ehitamisel ja käidul. Elektrivoolu toimet inimesele ja koduloomadele ning elektriohutust tagavaid kaitseviise ja -võtteid käsitlevad Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoni elektriohutuse põhistandardid. Käesolevas trükises vaadeldakse nii elektriohutuspõhimõtete arengut kui ka madalpingepaigaldiste elektriohutuse saavutamiseks kasutatavaid nüüdisaegseid kaitseviise ja -võtteid. Nõuded elektripaigaldiste ehitusele ja käidule on Eestis viimase kahekümne aastaga põhjalikult muutunud. Kuna Eesti Standardikeskus on alates 1. jaanuarist 2004 Euroopa Standardimiskomitee täisliige, tuleb Eestis kohustuslikus korras üle võtta kõik nende standardiorganisatsioonide standardid, millest kõige olulisemad, eeskätt elektriohutusnõudeid käsitlevad standardid tõlgitakse eesti keelde. Standardite lakoonilised nõuded vajavad aga tihtipeale selgitamist või lahtiseletamist. Seetõttu hakkas kirjastus EETEL-Ekspert juba aastal 2001 välja andma elektripaigaldiste ehitust ja käitu käsitlevaid teaberaamatuid, mille ülesanne on lühidalt ja arusaadavalt selgitada ja põhjendada elektripaigaldiste ehituspõhimõtteid ning nõutavate või soovitatavate tehniliste lahenduste omapärasusi. Käesoleva teaberaamatu eelkäija, teaberaamat nr 2 pealkirjaga Kaitseviisid elektriohutuse tagamisel, ilmus aastal 2002 ja on ammu läbi müüdud. Ühtlasi on paljud standardid vahepeal muutunud, mistõttu on tekkinud vajadus uue samateemalise väljaande järele. Käesolev teaberaamat püüab seda lünka täita. Selles käsitletakse kaitseviise, mis põhinevad madalpingeliste elektripaigaldiste ohutusttagaval ehitusel ning elektriseadmete nõuetekohasel valikul ja paigaldamisel. Käesolev raamat, nagu teisedki EETELi teaberaamatud, on mõeldud laiale elektrikute ringile ja võib pakkuda huvi ka kõigile teistele, kes elektriseadmeid kasutavad või nendega kokku puutuvad. Raamat on kasulik ka koolitustegevuses.

Teaberaamat 13

Tiiu Tamm. Praktiline valgustustehnika NB! UUS
Praktiline valgustustehnika on kirjutatud elektriprojekteerijatele ja -paigaldajatele abiks orienteerumisel kõrgendatud nõuete ja võimalustega tänapäeva valgustustehnilistes paigaldistes, kuid sobib sama hästi kasutamiseks ka erinevate ettevõtete energeetikutele. Raamatu peatähelepanu on suunatud erinevatele valgustusenergia säästmise nõuetele ning võimalustele lihtsate, kuid energiasäästlike lahenduste väljatöötamisel. Raamat on illustreeritud erinevate tootjate valgustusjuhtimisskeemidega, mis järgivad põhimõtet „ühenda ja kasuta“, s.t karbist väljavõetuna kohe tööle. Raamatus käsitletakse ka kõiki nüüdisajal kasutatavaid lampe, nende lähitulevikku ning selgitatakse efektiivsuse põhimõtet. Liiteseadiste osas on toodud erinevatelt tootjatelt valik kaitselülitite selektiivsustabeleid. Hädavalgustuse peatükk selgitab hädavalgustuse standardite nõudeid ning mõningaid uusimaid lahendusi, mis aitavad käidutingimustes minimaalsete kuludega teostada nõuetekohaseid teste.

Kõik müüdud raamatut on ajakohastatud ja saanud täiendtrüki.