Teaberaamat 12. Elektriohutus madalpingepaigaldistes

Elektriohutuse tagamine on tähtsaim juhtmõte nii elektriseadmete valmistamisel ja kasutamisel kui ka elektripaigaldiste projekteerimisel, ehitamisel ja käidul. Elektrivoolu toimet inimesele ja koduloomadele ning elektriohutust tagavaid kaitseviise ja -võtteid käsitlevad Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoni elektriohutuse põhistandardid. Käesolevas trükises vaadeldakse nii elektriohutuspõhimõtete arengut kui ka madalpingepaigaldiste elektriohutuse saavutamiseks kasutatavaid nüüdisaegseid kaitseviise ja -võtteid. Nõuded elektripaigaldiste ehitusele ja käidule on Eestis viimase kahekümne aastaga põhjalikult muutunud. Kuna Eesti Standardikeskus on alates 1. jaanuarist 2004 Euroopa Standardimiskomitee täisliige, tuleb Eestis kohustuslikus korras üle võtta kõik nende standardiorganisatsioonide standardid, millest kõige olulisemad, eeskätt elektriohutusnõudeid käsitlevad standardid tõlgitakse eesti keelde. Standardite lakoonilised nõuded vajavad aga tihtipeale selgitamist või lahtiseletamist. Seetõttu hakkas kirjastus EETEL-Ekspert juba aastal 2001 välja andma elektripaigaldiste ehitust ja käitu käsitlevaid teaberaamatuid, mille ülesanne on lühidalt ja arusaadavalt selgitada ja põhjendada elektripaigaldiste ehituspõhimõtteid ning nõutavate või soovitatavate tehniliste lahenduste omapärasusi. Käesoleva teaberaamatu eelkäija, teaberaamat nr 2 pealkirjaga Kaitseviisid elektriohutuse tagamisel, ilmus aastal 2002 ja on ammu läbi müüdud. Ühtlasi on paljud standardid vahepeal muutunud, mistõttu on tekkinud vajadus uue samateemalise väljaande järele. Käesolev teaberaamat püüab seda lünka täita. Selles käsitletakse kaitseviise, mis põhinevad madalpingeliste elektripaigaldiste ohutusttagaval ehitusel ning elektriseadmete nõuetekohasel valikul ja paigaldamisel. Käesolev raamat, nagu teisedki EETELi teaberaamatud, on mõeldud laiale elektrikute ringile ja võib pakkuda huvi ka kõigile teistele, kes elektriseadmeid kasutavad või nendega kokku puutuvad. Raamat on kasulik ka koolitustegevuses.

11,01  KM'ta