Nõustamine

EETEL-Ekspert OÜ üks missioon on koolitada parimaid valdkonna spetsialiste ja hoida ettevõtteid kursis viimaste nõuete ja ajakohaseima informatsiooniga. Kuna elektritööde teostamine on sageli seotud mitmete ohtudega, siis eriline rõhuasetus on ohutusteadlikkuse tõstmisel.

Koolituste läbiviimisel lähtutakse riiklikest normidest ja standarditest ning sellega seoses soovitame tutvuda täiskasvnute koolituse seadusega

Asjakohast lugemist,  nõuetest elektritööde ettevõtjale, saab lugeda Tehnilise Järelvalve Ameti kodulehelt

Elektriohutusega seotud õigusaktid:

Seadme ohutuse seadus (Allikas: Riigiteataja)

Elektriseadmele esitatavad ohutuse nõuded ning elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilisele ühilduvuse nõuded ja vastavushindamise kord (Allikas: Riigiteataja)

Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded (Allikas: Riigiteataja)

Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele (Allikas: Riigiteataja)

Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded (Allikas: Riigiteataja)

Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded (Allikas: Riigiteataja)

Kasulikku ja asjakohast teavet Maksu- ja Tolliameti kodulehelt (www.emta.ee)

Ärikeskkonda ja töötajaskonda puudutav info:

Maksuvaba miinimumi muutus alates 01.01.2018 (EMTA)