Teaberaamat 14. Ehitiste piksekaitse

„Ehitiste piksekaitse“ põhineb Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoni IEC tehnilise komitee TC 81 „Piksekaitse“ poolt väljatöötatud, Euroopa Elektrotehnika Standardimiskomitee CENELEC poolt vastuvõetud ja Eesti Standardikeskuse poolt ülevõetud standardisarjal EVS-EN 62305 „Piksekaitse“. See standardisari koosneb neljast standardist, mis on avaldatud ajavahemikul 2011 – 2013 ja käsitleb kõige uuemaid piksekaitsealaseid seisukohti. Kogu standardisari on ka eesti keeles olemas. On käsitletud ka teisi piksekaitset puudutavaid rahvusvahelisi ja Eesti normdokumente.
Käesolevas raamatus käsitletakse kokkuvõtvalt piksekaitse standardite nõudeid ja juhtnööre, silmas pidades ehitiste piksekaitse projekteerijaid, paigaldajaid ja auditeerijaid. Siin esitatud materjaliga on kasulik tutvuda ka ehitise ehitusliku osa projekteerijail, sh arhitektidel ja tehnosüsteemide projekteerijatel ning ehitise omanikel ja kindlustusagentidel.
Peatähelepanu on pööratud ehitiste, nende sisaldise, ehitises paiknevate elektroonika- ja elektrisüsteemide ning ehitises paiknevate inimeste ja muude elusolendite kaitsele välgu toime eest.
Loodame, et käesolev teaberaamat aitab hinnata välgu poolt põhjustatud riske, piksekaitse vajadust ja piksekaitse meetmete tõhusust. Siit võib leida ka juhtnööre ehitiste piksekaitse projekteerimiseks ja ehitamiseks. Piksekaitse lahendus peab olema süsteemne, seoses sellega tuleb alati pöörata tähelepanu piksekaitse kõikidele aspektidele ja komponentidele.
Teaberaamatus antakse ülevaade ka välgu poolt inimesele tekitatud kahjustustest ning antakse juhtnööre inimese käitumiseks äikese ajal väljaspool ehitist.
Üksikküsimusi, nagu näiteks liigpinged ja liigpingekaitse on käsitletud ka EETELi teaberaamatus nr. 7.

11,01  KM'ta